برای یافتن علت باد کردن و ترکیدن و نشتی فیلتر روغن ابتدا باید بدانیم که فیلتر روغن بخشی از سیستم روغن کاری موتور خودرو می باشد.

علت ترکیدن و باد کردن فیلتر روغن افزایش فشار بیش از حد روغن در داخل موتور می باشد.

موتور خودرو برای روغن کاری اجزای متحرک مانند یاتاقان، میل لنگ، میل بادامک و سایر اجزاء موتور نیاز به پمپاژ روغن به نواحی مورد نظر دارد.

به همین خاطر پمپی (oil pump) داخل موتور تعبیه شده که وظیفه ایجاد فشار مناسب جهت رساندن روغن را فراهم سازد. این پمپ روغن را اویل پمپ نیز می نامند.

انواع اویل پمپ

دو نوع پمپ روغن در موتورهای امروزی به کار گرفته می شوند.

  • پمپ روغن چرخ دنده ای
  • پمپ روغن روتور

در هر دو نوع پمپ روغن یک رگلاتور برای تنظیم فشار روغن تعبیه شده است.

این رگلاتور دارای یک فنر برای تنظیم فشار روغن می باشد.

اگر فشار روغن از حد مشخص در نظر گرفته شده بالاتر رود به فنر فشار آمده و بخشی از روغن از مجرای رگلاتور خارج شده و به کارتل باز میگردد.

بدین ترتیب در مواقع افزایش بیش از حد فشار روغن رگلاتور وارد مدار شده و فشار را کاهش می دهد.

خرابی رگلاتور

در صورت خرابی رگلاتور پمپ روغن ۲ حالت ممکن است اتفاق افتد.

ممکن است رگلاتور به صورت دائم باز شده و باعث کاهش شدید فشار روغن گردد که این امر می تواند باعث نرسیدن روغن به اجزای موتور و در نتیجه سوختن موتور گردد.

در حالت بعدی ممکن است رگلاتور به صورت دائم مسدود گردد که این امر نیز می تواند باعث افزایش شدید فشار روغن و ترکیدگی مجاری و لوله های روغن داخل موتور

و همچنین پایه فیلتر روغن، واشر فیلتر روغن و یا باد کردن فیلتر روغن گردد.

رگلاتور اویل پمپ

حال چه طور می توان جلوی خرابی رگلاتور پمپ روغن را گرفت؟

راه مشخصی برای جلوگیری از خرابی این رگلاتور وجود ندارد و ممکن است این رگلاتور گاهی دچار مشکل شود.

ولی تعویض منظم و به موقع روغن موتور و استفاده از فیلتر روغن با کیفیت می تواند جلوی رسوب گرفتن رگلاتور را گرفته و باعث افزایش طول عمر آن گردد.