شاید این سوال شما هم باشد که چرا موتور خودرو روغن کم می کند؟ برای پاسخ باید بگویم که چند دلیل می تواند داشته باشد. که در زیر به آن می پردازیم.

۱- کم شدن روغن به دلیل روغن سوزی: پدیده روغن سوزی به سوختن روغن در اثر فرسوده شدن یا شکستن رینگ ها و ورود روغن به محفظه احتراغ رخ می دهد. در این حالت خودرو به صورت دائم دود میکند.همچنین نوعی روغن سوزی هم به دلیل فرسودگی لاستیک سوپاپ ایجاد می شود که در این حالت فقط هنگام استارت خودرو دود میکند و بعد دود قطع می شود.

۲- کمپرس موتور: هنگامی که موتور فرسوده میشود مقدار بخار روغن زیادی از حرکت پیستونها ایجاد شده و از درب سوپاپ خارج می شود. البته این کمپرس در حد کم طبیعی است ولی اگر زیاد شود و بیش از ۱ لیتر در ۵۰۰۰ کیلومتر روغن کم شود موتور نیاز به تعمیر دارد.

۳- روغن ریزی: گاهی اوقات روغن از منافذی روی موتور نشت می کند که به روغن ریزی شناخته می شود. روغن نشت شده اگر کم باشد روی موتور خشک شده و باعث ایجاد جرم می شود. اگر هم زیاد باشد به روی زمین ریخته می شود.

۴- نشت روغن به مخزن آب رادیاتور: این ایراد معمولا از سوختن سرسیلندر ایجاد می شود . البته در موارد نادر کانالهای آب و روغن سیلندر در اثر پوسیدگی به هم راه می یابند.

۵- استفاده از روغن غیر استاندارد: روغنهای غیر استاندارد و تصویه به دلیل تشکیل از مواد بخار شونده به سرعت بخار می گردد.